Bir Sayfa Seçin

 

“Kişisel Verilerin Korunması Kanunu”

Aydınlatma Bildirimi

İşbu aydınlatma bildiriminde geçen;

Kişisel Veri: Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgiyi, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”): 7 Nisan 2016 tarihinde Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nu,

MedikalPos Bilişim : MedikalPos Bilişim Ticaret A.Ş.  Koşuyolu Mah. Katip Salih Sk. No: 113 Koşuyolu Kadıköy/ İSTANBUL adresinde mukim olup  Kadıköy V.D. 6141517865 vergi kimlik no’lu tüzel kişiyi temsil eder.

Veri İşleyen: Veri sorumlusunun verdiği yetkiye dayanarak onun adına Kişisel Verileri işleyen kişiyi,

Veri Sorumlusu: Kişisel Verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan kişiyi ifade eder.

Veri Sorumlusu tarafından KVKK uyarınca muhatap, çalışan, diş hekimleri, Bayi ve Distribütör, İş ortağı, rakip ve müşterilerin ya da MedikalPos’un ticari faaliyetlerini sürdürürken dışarıdan hizmet almış olduğu, ticari ilişki içinde olduğu tüm 3. Kişiler, tedarikçi, ziyaretçi sıfatıyla edinilen kişisel verileriniz; veri sorumlusu olarak belirlenen MedikalPos’un tüzel kişiliği tarafından aşağıda belirtilen kapsamda değerlendirilecektir.

Kişisel Verilerin İşlenme Amacı

Kişisel verileriniz;

 • MedikalPos şirketinde tutulan müşteri bilgileri ve dokumanları,
 • MedikalPos ticari ilişki içinde bulunduğu ortak, müşteri, hekim, bayi bilgi ve belgeleri
 • MedikalPos Bayi ya da Satış Temsilcisi raporları,
 • MedikalPos Şirketinin kamera kayıtları,
 • Sağlık Bakanlığı kayıtları,
 • İş ortakları ve/veya tedarikçilerle ile ilişkilerin ve iş süreçlerinin yönetimi
 • Bankalara gerekli ödemelerin yapılması
 • Alacak ve faturaların takip edilmesi ve devirlerinin yapılması
 • Sözleşmelere ilişkin muhasebe kayıtlarının oluşturulması ve teyitlerin yapılması
 • Müşteri portföyü oluşturulması
 • Teminat bilgilerinin takip edilmesi
 • Müşteri talep ve şikâyetlerinin değerlendirilmesi
 • Hukuki iş ve işlemlerin yürütülmesi ve takibi
 • Yetkili kurum ve kuruluşlara ilgili mevzuattan doğan yükümlülüklere istinaden bilgi verilmesi
 • Faaliyetlerin Şirketimiz prosedürleri ve ilgili mevzuata uygun olarak yürütülmesinin sağlanması için gerekli iç denetim faaliyetlerinin planlanması ve yürütülmesi
 • Başvuru talebinizin değerlendirilmesi,
 • İşleme dayanak olacak tüm kayıt ve belgelerin düzenlenmesi,
 • Şikâyetlerinizin değerlendirilmesi amacıyla,

İlgili mevzuat gereği idari makamlarca öngörülen bilgilerin saklanması, raporlanması ve bilgilendirme gibi yükümlülüklerin yerine getirilmesi ve şirket faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi amacıyla işlenmektedir.

Kişisel Verilerin İşlenme Şartları

Şirketimiz, kişisel veri sahibinin açık rızası ile veya KVK Kanunu’nun 5. ve 6. maddelerinde öngörülen hallerde açık rıza olmaksızın kişisel verileri ve özel nitelikli kişisel verileri işleyebilmektedir.

Kişisel Verilerin İşlenmesinde Aşağıdaki İlkelere Uyulması Zorunludur:

 1. Hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olma

Şirketimiz, Anayasa başta olmak üzere, KVK Kanunu ve ilgili mevzuata uygun olarak, kişisel verileri işleme faaliyetlerini hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olarak yürütür.

 1. Doğru ve gerektiğinde güncel olma

Şirketimiz tarafından kişisel verilerin işlenmesi faaliyeti yürütülürken kişisel verilerin doğruluğunu ve güncelliğini sağlamaya yönelik her türlü idari ve teknik tedbirler alınmaktadır.

 1. Belirli, açık ve meşru amaçlar için işlenme

Şirketimiz, kişisel verilerin işlenmesi faaliyetine başlamadan önce kişisel veri işleme amacını açık ve kesin olarak belirlemektedir.

 1. İşlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olma

Şirketimiz tarafından kişisel veriler, belirlenen amaçların gerçekleştirilebilmesi için gerektiği ölçüde işlenmektedir. Sonradan kullanılabileceği varsayımı ile veri işleme faaliyeti yürütülmemektedir.

 1. İlgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilme

Şirketimiz, kişisel verileri, KVK Kanunu ve ilgili ve mevzuatta öngörülen veya veri işleme faaliyetine ilişkin amaçların gerektirdiği süre ile sınırlı olarak saklamaktadır.

 Özel Nitelikli Kişisel Verilerin İşlenme Şartları

Şirketimiz, hukuka aykırı olarak işlendiklerinde ayrımcılık yaratma riski taşıyan özel nitelikli olarak belirtilen kişisel verilerin işlenmesinde KVK Kanunu’nun 6. maddesinde ortaya konulan veri işleme şartlarına uygun olarak yürütmektedir. Özel nitelikli kişisel verilerin kişisel veri sahibinin açık rızası olmaksızın işlenmesi yasaktır. Ancak, KVK Kurulu tarafından belirlenen yeterli önlemlerin alınması kaydıyla, kanunda bahsedilen hallerde kişisel veri sahibinin açık rızası olmamasına rağmen özel nitelikli kişisel verileri işlenebilecektir.

MedikalPos’un Faaliyetleri

Her türlü bilgisayar programlama faaliyetlerinde bulunmak, teknolojik bilgiyi üretmek, ticarileştirmek, online ödeme hizmetlerine aracılık etmek, her türlü ödeme donanım satışı yapmak, her türlü elektronik ve internet üzerinden ticarete aracılık etmek,  hizmetleri ve ticari faaliyetleri ile ilgili her türlü iştir.

Kişisel Verilerin Aktarımı

KVKK’nın 8. ve 9. maddeleri uyarınca kişisel verileriniz yukarıda sayılan amaçlar dahilinde, MedikalPos’un faaliyetlerinin sürdürülebilmesi için Kişisel Veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde gerekli görülen üçüncü kişilere (işbirliği yapılan kurumlar, işbirliği yapılan firmalar, müşteriler, hekimler, bayiler, nakliye firmaları ve kargo, tedarikçi, hukuken yetkili kamu kurumu ve kuruluşları, hukuken yetkili özel hukuk kişileri… vb.) aktarılabilecektir.

Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Dayanağı

Kişisel verileriniz, MedikalPos tarafından;

 • İş Başvuru Formları
 • Fiziksel mekan güvenliği
 • Müşteri portföyünün oluşturulması
 • Ticari faaliyetlere ilişkin her türlü iş için
 • Satış pazarlama
 • Kampanyaların veya fiyat tekliflerinin bildirilmesi
 • Şoför, kargo ve nakliye firmalarının kendilerine teslim edilen ticari ürünlerin ve her türlü bilgi belge evrakın alıcıya ulaşması aşamasında sürecin sağlıklı işlemesi açısından bilgilerin Kişiler ve alıcı tarafı ile paylaşılması
 • Tedarik süreçlerinin yerine getirilmesi amacıyla
 • Tedarikçilerin bilgilerinin iş ortaklarımız ve aynı alanda faaliyet gösteren diğer firmalar ile paylaşılması
 • Çalışanların çalışma süreçleri ve özlük dosyalarının hazırlanmasına ilişkin her türlü faaliyet
 • Mahkeme ve kamu kurum ve kuruluşlarınca yasal zorunluluk sebebi ile istenen bilgi ve belgelerin ilgililerle paylaşılması
 • Nüfus cüzdan bilgileri, ehliyet bilgileri, pasaport bilgileri, ikametgah, adli sicil kaydı, vukuatlı nüfus kaydı, sağlık raporu ve sağlık geçmişi, din, dil, ırk, cinsel tercih, siyasi görüş, mezhep, ibadet türü ve şekli, fatura bilgileri, elektronik posta bilgileri, çalışanların şirketin ticari faaliyetlerine ilişkin almış oldukları üyelik ve e-postalara ilişkin şifreler… vb. bilgilerle MedikalPos tarafından depolanıp KVKK uyarınca iş bu aydınlatma metni çerçevesinde saklanabilir, işlenebilir, 3. Kişiler ile paylaşılabilir.

Şirket faaliyetlerini sürdürülebilmesi için KVKK tarafından öngörülen temel ilkelere uygun olarak, KVKK’nın 5. Ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında işbu Aydınlatma Metninde belirtilen amaçlarla da toplanabilmekte, işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.

Yine Medikal Pos’un amaç ve faaliyetleri kapsamında tarafınızdan alınan kişisel verileriniz  faaliyetle ilgili amacınızın tamamlanması ya da hizmetin yarıda bırakılması ya da şirketle herhangi bir işlemde bulunulmaması halinde dahi işlenebilecektir.

Kişisel Veri Sahibinin Hakları

KVKK’nın 11. maddesi uyarınca herkes, veri sorumlusuna başvurarak kendisiyle ilgili;

 1. Kişisel verilerinin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 2. Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 3. Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, ç) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 4. Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
 5. KVKK maddede öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 6. (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 7. İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
  8. Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme, hukuki haklara sahiptir.

 Yukarıda belirtilen haklarınız ile ilgili MedikalPos’a yazılı olarak başvurmanız halinde, talebinizin niteliğine göre en geç 30 (otuz) gün içerisinde ücretsiz olarak yanıt verilecektir. Başvurunuzu açık, anlaşır bir şekilde ve kimlik ve adres bilgilerini tespit edici belgeleri de ekleyerek, yazılı ve ıslak imzalı olarak elden evrak kayıttan geçirip evrak kayıt numarası alacak şekilde ya da iadeli taahhütlü posta ile veya noter kanalıyla ihtarname keşide edilerek Katip Salih Sokak. No:113 Koşuyolu- Kadıköy/ İSTANBUL adresine ulaştırmanız gerekmektedir.

MedikalPos işbu aydınlatma metni uyarınca yasalar tarafından kendisine yüklenen hukuki ve cezai sorumlulukların bilincinde olarak kişisel verilere ilişkin mevzuata uygun şekilde hareket edecektir.